Systémová podpora ISO 9001

Automatizace systému řízení kvality ušetří mnoho času a zajistí, že má skutečně přínos k lepší efektivitě a kvalitě práce.

AyMINE podporuje všechny oblasti ISO 9001. Pohlídá realizace úkolů a zefektivní pracovní postupy. S využitím automatizace a workflow podpory bude i s plněním ISO 9001 méně práce, než bez podpory.

Plánování činností

Standardy kvality pro všechny procesy vyžadují plánování. Smyslem plánu je zajistit, aby nedostatek času, zanedbání povinností, zapomnětlivost nebo jiné důvody nezpůsobily, že se důležité kroky nezapomenou.

V AyMINE jsou metodikou stanoveny vzorové úkoly a plány, které zahrnují všechny potřebné kontrolní mechanismy. AyMINE nepředpokládá, že si lidé všechny povinností zapamatují, naopak, celou tvorbu organizační dokumentaci navrhuje tak, aby měl každý v úkolu všechny potřebné informace.

Plánování není jenom stanovení termínu

Plánování činností v souladu se standardy kvality předpokládá plánování všech atributů, které kvalitu ovlivňují:

 • Předpokládaná pracnost úkolu
 • Součinnost všech, kdo se na úkolu mají podílet
 • Kdo schvaluje rozhodnutí
 • Kdy se bude výsledek práce kontrolovat
 • Potřebné schopnosti a dovednosti těch, kdo budou činnost vykonávat

Na první pohled paradoxně požadavky na plán nezahrnují termín. Ten je samozřejmě třeba plánovat také, ale z hlediska kvality práce je podstatnější, aby na úkol měli lidé dostatek času.

AyMINE plánuje podle metodiky

Plán úkolu v AyMINE vyplývá přímo z metodiky – pracovního postupu. Nebo obráceně, popisem úkolu přímo vytváříte pracovní postup se všemi podrobnostmi. Při naplánování úkolu jsou pak požadavky systému kvality použity při plánování.

Plánování využívá všech informací pro to, aby bylo maximálně automatizované. Např. na základě kvalifikace lidí plánuje, kdo může vykonávat jakou činnost.

Řízení a realizace prací v souladu se systémem kvality

AyMINE podporuje skupinovými úkoly vytvářenými na základě metodických pokynů. Pokyny jsou součástí úkolu, který je skupinový a zahrnuje i kontrolu.

Neméně významnou součástí je automatická dokumentace kroků, porad a rozhodnutí. Vytvářejí se tak povinné záznamy umožňující i následný audit.

AyMINE, umožňuje sledovat, které činnosti byly dokončeny, řídit spolupráci na realizaci úkolu a ohlídat, aby bylo dokončení úkolů zkontrolováno.

Řízení vykonání úkolu řídí všechny jeho součásti

Kroky řízení úkolu podle metodiky ISO

Mnoho úkolů realizuje společně několik lidí – tzv. úkolový tým. Řízení úkolu proto zahrnuje i koordinaci celého úkolového týmu – sledování, kdo úkol aktuálně zpracovává, a zda např. nezapomněl úkol předat dál.

Úkol může vyžadovat schválení nebo projednání na poradě. Pokud jsou naplánovány, musí být tyto kroky součástí zpracování úkolu a dokumentovány. Proto AyMINE integruje řízení úkolů s řízením porad. Nejenom, že zásadně zjednodušuje plánování porad, ale i usnadňuje samotné řízení zpracování.

Kontrola úkolů a kvality obecně

Metodiky řízení kvality znají širokou škálu kontrolních mechanismů:

AyMINE poskytuje systémovou podporu pro všechny druhy kontrol. Díky tomu je umožňuje kvalitně plánovat, provádět i ověřovat.

Automatizace a podpora kontrolních mechanismů

Co lze automatizovat, je automatizováno

Verifikace, že jsou činnosti vykonávány správně, je možné automatizovat. Například:

 • Systém automaticky přiděluje úkoly lidem s odpovídají kvalifikací nebo kompetencí
 • Systém hlídá, zda má úkol správný úkolový tým
 • Pokud realizace úkolu zahrnuje i kontrolní list, systém požaduje kontrolu úkolu s jeho využitím
 • Rozhodnutí může schválit pouze člověk, který podle metodiky má tuto odpovědnost
 • Automatické generování událostí, které aktivují povinné činnosti
 • Automatické generování protokolů z činností

Další kontroly je snadné doplnit podle potřeby.

Co automatizovat nelze, je maximálně zjednodušeno

Odborné kontroly samozřejmě automatizovat nelze, ale systém je výrazně usnadňuje:

 • Ukládání důkazů, že byly vykonány činnosti, i když z nich přímo nevzniká výstup (tzv. evidence collection)
 • Podpora review a zápisu připomínek – diskuze k výstupů.
 • Jednoduché a okamžitě dokumentované porady
Podpora testování

Požadavky standardů kvality na testování

Testování, ať už jde o kontrolu nového dílu, robota, celé výrobní linky nebo software, je nezbytnou součástí projektů. Pro každou metodiku kvality je proto nezbytnou součástí. Systém pro řízení kvality proto musí poskytovat tomuto procesu dobrou podporu. Testování je proces, v rámci kterého na sebe jednotlivé kroky nejenom navazují, ale i si předávají hodně informací.

Testování je většinou iterativní proces, protože se často opakovaně realizují testy, ale i upravuje jejich zadání. ISO standardy s tím počítají a jsou přísné v tom, jak musí být zajištěno verzování veškeré dokumentace, aby bylo vždy zřejmé jaký výrobek, a podle které verze testů se kontroluje.

Plánování, řízení a dokumentace testování je navíc – má-li být provedena kvalitně – relativně náročnou oblastí. Více než kde jinde se proto uplatní kvalitně navržený systém. AyMINE celý proces testování podporuje od začátku do konce tak, aby splňoval nejenom relativně volné požadavky ISO 9001, ale hlavně standardy přímo na testování zaměřené:

 • ISO 29119 (pro oblast software),
 • ASPICE, ISO 26262 (pro oblast automotive),
 • ISO 61508 (pro výrobní zařízení, konkrétně požadavky oddílu 7.14.2.3), ale i její další části, např. IOS 61508-3, čl 7.7.
 • IEC 62366-1 čl. 5.7 a související (pro oblast vývoje zdravotnické techniky)
Jak může jeden systém podporovat tak odlišné standardy kvality

AyMINE podporuje dokumentaci a procesy testování. Ty jsou v principu shodné ve všech standardech:

 • Je třeba definovat požadavky, které budou ověřování
 • Pro požadavky jsou vytvořeny testy a testovací případy
 • Testy jsou provedeny přesně podle zadání a pečlivě dokumentovány
 • Musí být vytvořeny, uchovány a revidovány všechny doklady, které dokazují, že testování skutečně proběhlo.

V obecných krocích se standardy od sebe neliší. Liší se ve věcných požadavcích, jaké vlastnosti produktu testovat. Tyto věcné požadavky nejsou součástí systému, ale jsou vytvářeny v rámci metodiky (směrnice o testování v rámci systému řízení kvality). Metodiku může každá firma nastavit podle svých potřeb a v souladu se standardy, které potřebuje dodržovat.

Systém podporuje nejenom dokumentaci výše uvedených entit, ale i provázanost definice testování s dalšími projektovými výstupy – požadavky, plány a samozřejmě úkoly, které testování realizují.

Jednání – věcná podpora všech procesů

AyMINE podporuje i důležité evidence vyžadované všemi systémy kvality vč. ISO 9001:

Podpora všech procesů vyžadovaných procesními ISO normami

U vzniku AyMINE stáli auditoři systémů kvality – nejenom ISO 9001, ale i ISO 20000, ISO 27000 a dalších. Systém od základnu navrhovali tak, aby pamatoval na všechny související evidence a procesy, které jsou pro plnění těchto standardů potřebné.

Kromě samotné podpory systém zajistí:

Podpora pro všechny procesy ISO 9001

Podpora vedení

AyMINE umožňuje vedení efektivní náhled do realizovaných kroků, jejich rozpracování i problémů. Podporuje rozhodování i možnost výkonného pracovníka vyžádat si součinnost vedoucího nebo vyššího vedení.

Kontrola kvalifikací

AyMINE důsledně hlídá role a s nimi stanovené kvalifikace, takže plánované úkoly může dostat k řešení jen pracovník, který má potřebné schopnosti resp. roli.

Správa dokumentů, konfigurační a změnové řízení

Normy vyžadují řízenou dokumentaci, kdy u každého dokumentu je vždy zřejmé, jaká je jeho platná verze i jak se měnilo, která verze je kdy platná. Součástí životního cyklu je i proces schvalování, který zaručuje, že je nejenom zřejmé, které dokumenty jsou platné, ale i kdo je schvaloval a jak schválení proběhlo.

AyMINE podporuje udržování řízených verzí, sledování, které verze jsou platné, a které byly platné v minulosti.

Systém řízení je připraven zcela univerzálně a použitelný nejenom na dokumentaci přímo vyžadovanou normou, ale na všechny dokumenty, které vyžadují, aby jejich historie a odpovědnost lidí byla transparentní – smlouvy, závazné nabídky, projektové plány a rozpočty, posudky atd.

Řízení zdrojů, kontroly a revize

Normy vyžadují (nejenom ISO 9001), aby pro činnosti související s kvalitou (případně spolehlivostí, bezpečnostní, apod. v jiných normách) byly řádně přiděleny zdroje.
Kontrolami a revizemi musí podle norem procházet jak výrobky a služby, které firma poskytuje, tak i mnohé nástroje používané pří výrobě i kontrolách

AyMINE podporuje přiřazování zdrojů a sledování jejích využití. Z evidence je tak možné sledovat, k čemu jsou které prostředky využívány i zpětně doložit, jaké prostředky byly použity např. pro materiálové testování, měření apod.

Pro využívaná zařízení je možné sledovat jejich životnost, platnost certifikátů i plánovat dopředu kontroly, testování, certifikace aj. povinné kroky. AyMINE je otevřeným univerzálním řešením, takže stejné procesy je možné plánovat v souladu s normami i předpisy na výrobky, stavby i výrobní a kontrolní prostředky.

Podpora pro ISO 20000

ISO 20000 využívá všechny procesy podle ISO 9001. Navíc ale vyžaduje podporu pro řízení produktů a služeb.

Správa produktů

Základem je produktový katalog

 • Evidence služeb včetně kompletní dokumentace
 • Podmínky, kdy a jak může být služba nabízena
 • Evidence závislostí služeb na zdrojích a možnost kontroly dostupnosti zdrojů
 • Závislost služeb na externích dodavatelích a hodnocení dodavatelů
 • Verzování služeb umožňující jejich rozvoj
 • Skládání komplexních produktů z jednotlivých služeb

Pro každou službu jdou důležité procesy

 • Kontroly produktů,
 • Audity kvality poskytování produktů
 • Uchovávání informací o hodnocení služeb a produktů

Poskytování služeb

Poskytování služeb je podporováno:

 • Řízením zakázky (pro jednorázové služby)
 • Řízením projektů, pro zakázky, které projekt vyžadují
 • Dlouhodobé poskytování služeb
  • Helpdesk
  • Hodnocení kvality služeb
  • Podpora účtování dlouhodobých služeb
Založit účet pro správu SMJ

Začněte hned, usnadněte si práci

Vytvořte si firemní účet a můžete systém okamžitě vyzkoušet. Nebudeme vám ale namlouvat, že vám okamžitě pomůže. Skutečný přínos automatizace systému řízení nastane tehdy, když pomocí systému řídíte úkoly. A to vyžaduje nastavení vašeho systému řízení.

Vytvoříme vám účet a rádi vám pomůžeme, abyste mohli přínosu skutečně využít.

Potřebujete sytém řízení kvality? Obraťte se na nás nebo svého dodavatele. Můžete mít automatizované řízení, které zavedete snadněji, než byste vyškolili podle papírové dokumentace.

Může vás dále zajímat

Dejte nám kontakt, ozveme se

Chcete se rovnou zeptat?

Volejte na tel. +420 605 203 938

nebo využijte další kontakty

www.aymine.com

Řízení projektů & úkolů – Porady – Interní komunikace – Intranet

Automatizace procesů a správy informací

Dodržování standardů a norem

PDQM © PDQM, s.r.o. 1997 – 2007 – 2023 Podmínky užití stránek; Mapa stránek