Dodávka produktů nebo zboží

Uživatelské moduly

Řízení úkolů, projektů a kvality
Kontakty, adresáře
Správa a automatizace webu
Modul Personalistika
Produkty, aktiva, nákup a prodej
Správa financí
Metriky a měření

Technické moduly

Modul Sabre
Konektor mezi AyMINE a Enterprise Architect

Systémové moduly

Framework – systémový základ
Správa systému

Dejte nám kontakt, ozveme se

Chcete se rovnou zeptat?

Volejte na tel. +420 605 203 938

nebo využijte další kontakty

Dodávka produktů nebo zboží

Systém implementuje kompletní podporu pro prodej vlastních výrobků, služeb nebo zboží odběratelům. V rámci podpory je implementován jak proces nabídky, tak samotné přípravy dodávky

Nabídka

Na základě poptávky nebo objednávky od zákazníka / odběratele je možné připravit nabídku. Nabídka je vytvářena z produktového katalogu a jednotkových cen.

Pro jednotlivé odběratele je možné evidovat paušální přirážku nebo slevu na veškeré zboží. Pro jednotlivé produkty nebo produktové skupiny je možné evidovat speciální procentuální odchylku od standardních cen nebo přímo individuální cenu.

Nabídka kalkuluje cen pro konkrétního odběratele z jednotkových cen, požadovaného množství i individuálních cen. Pro každou jednotlivou položku nabídky je možné stanovit

  • Nabízené množství,
  • Termín možného dodání
  • Standardní cenu upravit o slevu nebo individuální cenu pro nabídku

Nabídky je možné tvořit v jakékoli měně. Pokud nejsou u výrobků ceny v dané měně uvedeny, jsou přepočítány automaticky na základě aktuálně platného kurzu ČNB.

Z každé nabídky je možné generovat novou verzi nabídky a libovolně ji upravovat. Pokud je nová verze nabídky směřována jinému odběrateli, jsou nabízené ceny přepočítány podle cenového koeficientu nového odběratele.

K nabídce je možné doplnit termín platnosti a další popis. Nabídka je generována jako PDF dokument.

Dodávka na základě objednávky

Dodávka je možná na základě nabídky i bez nabídky na základě objednávky. Pokud objednávající objednal na základě nabídky, je objednávka změnou stavu objednávky. Pokud se objednávka liší od nabídky, je vytvořena kopie původní nabídky jako objednávka a do ní je možné provést jakékoli úpravy.

Dodávku na základě objednávky je možné rozdělit na více částí, které jsou samostatně dodávány. Fakturovány mohou být následně společně nebo samostatně. (Je možné jakoukoli dodávku vyfakturovat samostatně a následně fakturovat všechny dosud nefakturované dodávky.)

Pro každou dílčí dodávku systém vygeneruje dodací list se seznamem všech dodávek. Dodací list neobsahuje ceny jednotlivých dodávek.

Generování faktury a zálohové faktury

K dodávce je možné vygenerovat zálohou fakturu. Zálohová faktura je generována v plné nebo částečné výši. U jednotlivých položek je evidováno, zda k nim byla zálohová faktura vystavena. Po evidenci úhrady faktury je možné sledovat, které položky objednávky byly uhrazeny.
Po dodání je možné vystavit fakturu. Faktura odpovídá cenám a z vyčíslené částky jsou odečteny částky uhrazené zálohovými fakturami. Výsledná částka je na neuhrazenou část faktury.

Nefakturované položky

Pokud jsou součástí dodávky i položky, které nejsou fakturované, mohou být součástí samostatné dílčí dodávky, která není fakturována, nebo může být v rámci nacenění nabídky jakékoli položka označena jako nefakturovaná. Pak není položka na faktuře vůbec uváděna (v tom se liší od položky se 100% slevou).

Související funkcionality

Modul Správy aktiv je plně integrován s dalšími moduly AyMINE Business a procesy nabídky a prodeje navazují na možnosti dalších modulů. Dále uvedené související funkcionality jsou proto z různých modulů.

Blokace na skladu

Aktiva na skladě je možné na skladě dočasně blokovat po dobu platnosti nabídky. Tím je možné zaručit, že aktiva (výroby, polotovary i zboží) nebudou po dobu platnosti objednávky využity jinde. U blokace je možné evidovat pravděpodobnost využití; na základě zkušeností je možné předvídat pravděpodobnost, že bude dodávka objednána a provést i pře-alokaci (množství nabídek převyšuje skladové zásoby).

Vazba na CRM

(Funkcionality vycházejí z modulu CRM)

Odběratele je možné seskupovat do skupin a tak je třídit podle vlastních kritérií. (Skupinou může být i black-list, listina subjektům, kterým jsou dodávky zakázány.)

Pro vybranou skupinu odběratelů je možné hromadně měnit cenový koeficient. Cenové koeficienty platí vždy v určitém období a jsou archivovány (je možné sledovat, jaké byly v minulosti).

Vazba na účetnictví a finanční řízení

(Funkcionality jsou součástí modulu finance)

Pro vygenerované faktury je možné vytvořit vazbu na účetní systém. Podmínkou je dodání specifikace přenositelného formátu umožňujícího import faktur do účetnictví.

Je možné vytvořit import informací o platbách na základě dodaného formátu vstupního souboru (např. z internetového bankovnictví). Párování proběhne pro existující položky, ostatní jsou ignorovány (

Párovacími symboly pro platby jsou:

  • Variabilní symbol – dle dokladu (faktury nebo zálohové faktury)
  • Částka + specifický symbol – dle faktury nebo zálohové faktury + číslo odběratele (je-li používáno)

Vymáhání pohledávek

Pokud nebyla faktura uhrazena, je možné aktivovat proces vymáhání. Je řešen jako funkcionalita řešení problémů z modulu úkolů. Samotný proces vymáhání je řešen metodikou, která umožňuje individuální nastavení kroků. Pokud na procesu vymáhání spolupracuje externí subjekt (advokátní kancelář) je možné ji v rámci AyMINE zpřístupnit vybraná data pro řešení vymáhání.

Výroba / nákup

Na základě nabídky i objednávky je možné vytvářet požadavky na výrobu a nákup (Jde o totožný objekt, v rámci jeho řešení se rozhoduje, zda jsou kapacity a možnosti na výrobu, nebo se požadovaný produkt nakoupí.)

Zákaznické úpravy

  • Pro každý systémem vytvářený dokument je možné vytvořit zákaznický vzor a upravit jej podle konkrétních požadavků
  • V případě provozování systému ve vlastním instalaci je možné systém řešit plně zákaznicky.

Podrobnější informace

Podrobnější informace o nabídkovém řízení a správě objednávky jsou v technické dokumentaci (v angličtině).