Skupiny, týmy a pracovní pozice (role)

Uživatelské moduly

Řízení úkolů, projektů a kvality
Kontakty, adresáře
Správa a automatizace webu
Modul Personalistika
Produkty, aktiva, nákup a prodej
Správa financí
Metriky a měření

Technické moduly

Modul Sabre
Konektor mezi AyMINE a Enterprise Architect

Systémové moduly

Framework – systémový základ
Správa systému

Dejte nám kontakt, ozveme se

Chcete se rovnou zeptat?

Volejte na tel. +420 605 203 938

nebo využijte další kontakty

Skupiny, týmy a pracovní pozice (role)

AyMINE používá skupiny pro organizaci uživatelů do skupin, které odpovídají členění v organizaci a umožňují společnou správu.

Video návod, jak zakládat role a týmy je zde

Do skupin jsou zařazováni uživatelé i jiné skupiny. Skupiny díky tomu mohu dělit vlastnosti

Co platí pro všechny skupiny

  • Skupina dává uživatelům práva, která jsou k ní přiřazena
  • Práva skupina dědí od skupin, do kterých je zařazena
  • Uživatel, který je ve skupině, je současně i ve skupině, do která je zařazena skupina, ve které je. (Zařazení do skupiny je tak tranzitivně dědičnou vlastností.)

Typy skupin

I když se skupiny uživatelů na první pohled moc neliší, jsou mezi nimi významné rozdíly

Obecná skupina

Skupina bez bližšího určení je vytvářena administrátory za účelem nastavení práv pro používání aplikace

Tým

Tým je skupina, která má manažera. Manažer tím, že je vedoucím skupiny, získává práva vůči členům týmu. Konkrétní práva mohou záviset na modulech systému:

  • Může členům svého týmu přidělovat úkoly
  • Může úkoly mezi členy přesouvat

Týmy by měly odpovídat organizační struktuře společnosti. Tým ale může být např. i projektový, tedy vytvořený pouze dočasně. I dočasné týmy dávají vedoucímu pravomoci, konkrétně může přidělovat lidem úkoly.

Pracovní pozice a role

Pracovní pozice i Role určují pracovní zařazení. Zatímco pozici má pracovník typicky pouze jednu, pracovních rolí má často více.

Samy o sobě nedávají pracovní pozice ani role členovi nová práva, ale využívá se v systému:

  • roli jsou přiřazovány standardní úkoly,
  • na role jsou směrována rozhodnutí,
  • role se zobrazují v popisu uživatele.

Pojmy pracovní pozice i role se používají ve firmách různě a někdy záměnně (co je v jedné firmě pozice, tomu se v jiné říká role). V rámci konfigurace systému se používá pro obojí pojem role. (Organizační pozice, nebo také židle, je definována v rámci modulu personalistiky.)

Pozice / role se zobrazují u pracovníka

Název všech rolí, které pracovník má přiděleny, se zobrazují v informacích v detailu pracovníka. Slouží pro jeho bližší určení.

Zejména ve větších společnostech, kde se lidé osobně neznají nebo se vyskytuje více lidí stejného jména, jsou role důležitým upřesněním jednotlivých lidí. Je proto velmi užitečné role skutečně nastavovat.

Věnujte pozornost

Význam přiřazení role / skupiny k úložišti

Role a skupiny určují práva nakládat s objekty v systému. Vytvořením vazby skupiny na na úložiště objektů – projekt, skupinu apod. – vytváříte právo do úložiště vkládat zprávy.
Pozor: Propojení role na projekt / oblast je vytvořeno automaticky z nastavení dané oblasti a neřídí se u rolí. Nastavení u rolí se standardně provádí právě z úložišť. Propojení ale sloužít i k možnosti ukládat zprávy (příp. jiné objekty) do oblastí a to se řídí vazbou, která se nastavuje zde.
Kdy má smysl funkci použít u oblasti:

  • Odpojte oblast od projektu, který je ukončen – lidem zůstane právo do projektu nahlížet, ale nebude možné do něj vkládat další zprávy.
  • Připojením oblasti ke skupině můžete umožnit vkládat do oblasti zprávy i lidem, kteří jinak do oblasti vkládat nemohou.

Role netvoří hierarchii

V AyMINE je hodně objektů hierarchických. Informace, úkoly a mnoho dalšího se může "rozpadat" na dílčí informace, úkoly atd. Vzniká tím strom od obecnějšího k detailnějšímu. Systémové skupiny a role ale hierarchické nejsou. Mají předky a následníky, obojího mohou mít více – hlavně tedy předků.
Smysl předka také není, že by šlo o obecnější skupinu, ale že od ní skupina dědí práva. A může je dědit od více jiných skupin. To není logika stromu a ani vazby takové nejsou.

Protože role netvoří hierarchii, tak ani nemají stromové zobrazení v seznamu.

Nepleťte si pracovní pozici, kvalifikaci a projektovou roli

V rámci systému kvality jsou definovány kvalifikace, které se často pletou s pracovní pozicí. Více se o kvalifikacích píše zde a definují, co člověk dokáže, ne kde sedí.

V rámci metodiky řízení projektu jsou definovány projektové role. Platí pro projekty a pracovníci je zastávají v rámci projektového týmu. V každém projektu může mít pracovník jinou projektovou roli.