Povinnost

Uživatelské moduly

Řízení úkolů, projektů a kvality
Kontakty, adresáře
Správa a automatizace webu
Modul Personalistika
Produkty, aktiva, nákup a prodej
Správa financí
Metriky a měření

Technické moduly

Modul Sabre
Konektor mezi AyMINE a Enterprise Architect

Systémové moduly

Framework – systémový základ
Správa systému

Dejte nám kontakt, ozveme se

Chcete se rovnou zeptat?

Volejte na tel. +420 605 203 938

nebo využijte další kontakty

Povinnost

Povinnost popisuje vnější pokyn či nařízení, které stanovuje, co má či nemá společnost resp. projekt dělat a dodržovat.

Povinnosti mají vztah buď k metodice, resp. systému řízení kvality nebo k projektu.

Povinnosti v projektu

V rámci projektu povinnosti představují vnější nařízení či závazky, které musí být v projektu dodrženy

Příklady povinností v projektu

V projektu jsou povinnostmi např.:

 • Dodržovat externí standard řízení projektu, např. PMBOK, nebo systém řízení bezpečnosti, např. ISO 26262.
 • Dodržet stanovený rozpočet projektu
 • Dokumentovat průběh celého projektu pomocí workflow systému

Povinnosti v projektu nejsou projektové požadavky

V rámci projektu jsou dokumentovány povinnosti i požadavky. Z projektového hlediska je ale mezi nimi zásadní rozdíl:

 • Požadavek je vstupem, který je analyzován, implementován a ovlivňuje, jak vypadá výstup projektu. Požadavek je standardně i předmětem diskuze, může být prioritizován nebo i zamítnut.
 • Povinnost v projektu stanovuje tzv. "obligatorní podmínku", kterou musí dodržovat průběh projektu i jeho výstup. Povinnosti nejsou předmětem schvalování v projektu, ale definují, jak se v projektu pracuje.

Zjednodušeně řečeno, povinnosti nemůže projekt ovlivnit, zatímco požadavky (do jisté míry) ano.


Povinnosti jakožto součást metodiky / systému řízení kvality

Povinnosti v pravém slova smyslu nejsou součástí interního systému jakosti. Interní systém by měl být tvořen politikami a směrnicemi, které povinnosti převádí do vnitřní praxe.

Povinnost není součástí ISMJ – systému řízení jakosti, ale je s ním úzce spojena

Typickými příklady povinností jsou:

 • Zákony – např. GDPR, Zákoník práce
 • Normy – např. ISO 26262, ISO 27000
 • Zákonné předpisy – např. Předpis o vedení účetnictví
 • Oborové standardy
 • Společenská smlouva s odbory
 • Zakladatelské listiny společnosti
 • Rozhodnutí valné hromady
 • Rozhodnutí vlastníka – typicky korporátní standardy

Společnými znaky povinností je, že:

 • Jsou dané z vnějšku
 • Interně je společnost akceptuje, ale přímo je neovlivňuje
 • Jejich nařízeními by se měly řídit všechny interní směrnice, pravidla a postupy.

AyMINE povinnosti, které definují metodiku, eviduje jako součást dokumentace metodiky; přičemž systém jakosti je nejběžnějším případem i příkladem metodiky. Hlavním užitkem popisu povinností v rámci metodiky je:

 • Jasně definovat, jaký externí důvod nařizuje konkrétní postup nebo výstup
 • Usnadnit správu a kontrolu správnosti metodiky

Povinnosti pro více metodik

V AyMINE můžete mít více metodik a může nastat situace, kdy stejná povinnost je zohledněna ve více metodikách. Nikdy se nevkládejte do systému povinnost opakovaně, AyMINE umožňuje lepší řešení. V zásadě jsou řešení dvě – buď samostatná metodika, nebo zařazení do některé existující.

Vytvořit si samostatnou metodiku jenom na povinnosti

Pokud je povinností sdílených mezi metodikami více, je nejvhodnějším řešením jejich vyčlenění z metodiky do samostatné oblasti – metodiky s povinnostmi.

Povinnosti se nebudou zobrazovat na pracovní ploše metodik, ale dále je možné vytvářet vazby mezi směrnicemi a povinnosti. Tím, že se v metodice nebudou zobrazovat žádné povinnosti, bude na první pohled patrné, že jsou jinde.

Zařadit povinnost do metodiky, která se řešením nejvíce zabývá

Pokud se řeší situace, kdy povinnost je v zásadě promítnuta jednou metodikou, ale někde ji zohledňuje např. směrnice z jiné metodiky, může být povinnost dále uvedena v rámci metodiky, která se jí primárně zabývá.

Směrnice mohou být navázány na povinnosti z jakékoli metodiky, není proto problém, aby byly využity i povinnosti z jiných metodik. Součásti metodiky pochopitelně nemohou být propojeny s povinnostmi z konkrétních projektů.