Stav produktu a jeho změna

Uživatelské moduly

Řízení úkolů, projektů a kvality
Kontakty, adresáře
Správa a automatizace webu
Modul Personalistika
Produkty, aktiva, nákup a prodej
Správa financí
Metriky a měření

Technické moduly

Modul Sabre
Konektor mezi AyMINE a Enterprise Architect

Systémové moduly

Framework – systémový základ
Správa systému

Dejte nám kontakt, ozveme se

Chcete se rovnou zeptat?

Volejte na tel. +420 605 203 938

nebo využijte další kontakty

Stav produktu a jeho změna

Stav produktu je důležitou informací, která vyjadřuje, zda je možné produkt používat ve výrobě, jako součást dalších výrobků, nebo v prodeji.

Změna stavu produktu je v AyMINE vyhodnocována s ohledem na dopady na jiné záznamy.

Stavy produktu

Systém podporuje následující stavy produktu:

Produkt V přípravě

Produkty v přípravě jsou zaneseny do systému, ale nejsou ještě připraveny k svému cílovému použití. Typicky:

  • Jsou vyvíjeny, ale vývoj není dokončen
  • Produkt má být nakupován od dodavatele, počítá se s ním, ale nedoběhlo jejich schválení
  • Jsou plánovány ve obchodím plánu, ale zatím nejsou dostupné

Produkt Připraven

Vývoj nebo schválení produktu doběhlo, jeho dokumentace je kompletní a je způsobilý, aby byl aktivně využíván. Nebyl ale zatím aktivně využíván.

Stav se někdy nazývá Zalistováním, protože je produkt (typicky od externího dodavatele) zalistován do interního katalogu.

Produkt, který je přípraven, není na skladě. Typicky není fyzicky dostupný vyjma zkušebních vzorků.

Produkt je Aktuálně využíván

Produkt je vyráběn nebo nakupován a jeho fyzické exempláře jsou dostupné. Jde o fázi, kdy na produktu neprobíhá žádný vývoj.

Stav V nepořádku

Produkt z nějakého důvodu nemůže být využíván. Stav nevyjadřuje, zda už předtím produkt byl aktivní nebo ne, ale v současné době jej využívat nejde.

Pokud se dříve aktivní produkt dostane do stavu V nepořádku, je třeba řešit dopady na jiné produkty, které jsou na něm závislé (viz dále).

U produktu ve stavu V nepořádku se předpokládá, že se může vrátit do přípravy nebo aktivní používání po odstranění nedostatků.

Příklady důvodu pro dočasný stav:

  • Vypršela certifikace nebo homologace, předpokládá se jejich obnova, ale dosud neproběhla
  • Produkt dodavatel dočasně přestal dodávat, takže je nelze ani využívat v další výrobě
  • Na produktu se projevily závady, které jsou zkoumány. Produkt je do vyřešení stažen, ale počítá se s jeho vrácením do výroby či prodeje

Stav Stažen

Produkt je stažen, pokud už se nepředpokládá, že by někdy byl znovu dostupný v aktivním používání.

Není nezbytné, aby stažený produkt byl před stažením aktivně používán, stažen mohl být už v době vývoje nebo testováním typicky na základě nevyhovujících výsledků testů.

Stav Neurčen

V evidenci mohou být i produkty, jejichž stav není sledován. Ty mají stav neurčen.

Změna stavu v rámci hierarchie produktů

Produkty podporují hierarchickou evidenci. Pokud je změněn stav produktu, který má konkrétní varianty, změní se stav všech konkrétních variant. Pokud chcete změnit stav jen jedné konkrétní varianty, je třeba změnit stav u ní.

Pokud chcete sledovat stavy pouze u konkrétních variant, nastavte obecnému produktu stav Neurčeno. Tento stav zůstane nastaven pouze u obecné varianty, ke konkrétním se nepřenese. Konkrétním variantám produktu tak můžete nadále řídit stavy nezávisle.

Produkty s neurčeným stavem by neměly být součástí jiných produktů, protože u nich není aktivní kontrola dopadů změny stavu.

Kontrola dopadů změny stavu

Systém vyžaduje, aby se u změny stavu produktu věnovala pozornost všem dopadům, které změna způsobí. Pokud je produkt použit v jiných produktech, jsou odpovědné osoby upozorněny zaslaným upozorněním v AyMINE, že musí změně stavu produktu věnovat pozornost.

Pozor: Pokud se produkt využívaných v jiných produktech stane nepoužitelným, dostanou upozornění odpovědní pracovníci za každý jednotlivý produkt, ale stav těchto produktů se sám aktivně nezmění. Pracovníci musí posoudit dopady a rozhodnout, jaké jsou skutečné dopady na jiné produkty.

Změna se neprovede okamžitě automaticky, protože často není dopad zneplatnění bezprostřední. Např. produkt může být stažen, ale ještě probíhá výroba ze skladových zásob.