Kvalifikace, schopnost / dovednost

Uživatelské moduly

Řízení úkolů, projektů a kvality
Kontakty, adresáře
Správa a automatizace webu
Modul Personalistika
Produkty, aktiva, nákup a prodej
Správa financí
Metriky a měření

Technické moduly

Modul Sabre
Konektor mezi AyMINE a Enterprise Architect

Systémové moduly

Framework – systémový základ
Správa systému

Dejte nám kontakt, ozveme se

Chcete se rovnou zeptat?

Volejte na tel. +420 605 203 938

nebo využijte další kontakty

Kvalifikace, schopnost / dovednost

Kvalifikace a schopnost vyjadřují, co někdo v týmu dokáže.

Příklady kvalifikace a schopností jsou:

 • Provést finanční audit (kvalifikace)
 • Schopnost mluvit německy (schopnost, někdy i kvalifikace)
 • Napsat IT analýzu (schopnost)
 • Ověřit kvalitu výrobku (kvalifikace)

Samostatné oddíly

O právech pro nastavení rolí se více dočtete zde.

O úrovních kompetencí a kvalifikacích.

K čemu kvalifikace v AyMINE slouží a jak se používá

AyMINE umožňuje hlídat, aby činnosti vykonávali lidé s potřebnou kvalifikací a schopnostmi. Pro vykonání mnoha činností je nezbytné, aby pracovníci měli potřebnou kvalifikaci – dovednosti. Některé jsou vyžadovány vyhláškami nebo standardy (např. svářečské zkoušky, osvědčení pro opravy elektrických spotřebičů), jiné jsou nezbytné interně (např. mluvit německy se zákazníky).

Dokumentace kvalifikace má smysl především ve vztazích k pracovníkům a činnostem:

 • U pracovníků – uživatelů se eviduje, jakou mají kvalifikaci
 • U činností standardy stanovují, jakou musí mít kvalifikaci lidé v týmu, který činnost vykonává.

Na základě dokumentace je možné:

 • Vyhledat pracovníky do týmu tak, aby měli kvalifikaci
 • Ověřit, že pracovníci přiřazení k úkolu mají potřebné schopnosti
 • V případě, že se ukáže, že někdo nepracuje tak, jak by na základě svých schopností měl, lze dohledat, na kterých činnostech se podílel a práci prověřit
 • Je možné sledovat, komu končí certifikát a naplánovat nové školení nebo prověření.

Kde se kvalifikace zadávají?

Kvalifikace jsou součástí metodik.

Sjednocování kvalifikací

Každá metodika může definovat vlastní kvalifikace, ale je samozřejmé vhodné, abyste každou kvalifikaci, kterou sledujete, měli definovanou pouze jednou. Jsou ale i relevantní důvody pro více popisů:

 • Pokud se ale požadavky na podobnou práci liší v různých metodikách, nemusí být efektivní je popisovat jednotně. Můžete pak mít několikrát podobnou kvalifikaci s mírně jinými požadavky na nositele.
 • Odlišné mohou být i požadavky jednotlivých států – pak je třeba evidovat, kdo má kvalifikaci pro kterou zemi
 • Znalost vztažená k určité verzi standardu. S tím, jak se standard změní, musí lidé projít přeškolením. Je proto nutné odlišit, kdo už má kvalifikaci podle nového a kdo stále podle starého standardu.
 • Kvalifikace je definována ve standardu, kde ji nemůžete měnit. Pokud je kvalifikace součástí standardu dodaného externím dodavatelem, pravděpodobně ji nemáte možnost upravit. Potom může být nutné vytvořit si vlastní, pokud standardní nevyhovují.

Pokud je kvalifikace obecná a relevantní pro více standardů, je vhodnější vytvořit obecnou metodiku pro kvalifikace a soustředit si všechny kvalifikace na jedno místo.

Nevidíte potřebné kvalifikace?

Právo sledovat kvalifikace vyžaduje oprávnění. Musíte mít právo čtenáře nebo aktivního uživatele k metodice, kde jsou kvalifikace definovány. Pokud toto právo nemáte, kvalifikace neuvidíte a ani nemůžete zjišťovat, kdo ve firmě nebo u dodavatelů je má.

Kvalifikace není role

Kvalifikací se rozumí schopnost, dovednost nebo oprávnění vykonávat určitou činnost, nebo zastávat roli.

Rolí (často se ve stejném smyslu užívá pojmu pozice) se naopak rozumí zařazení v organizační struktuře firmy nebo projektu (organizační vs. projektová role).

AyMINE tyto dva pojmy nejenom rozlišuje, ale i s nimi velmi odlišně pracuje. Role / pozice vyplývají z organizační struktury firma, firma si je stanovuje sama podle svých potřeb a jsou součástí její definice struktury. Naproti tomu kvalifikace stanovují metodiky, jsou nezávislé na organizační struktuře. V rámci systému AyMINE jsou proto součástí metodik.