Projektová role

Uživatelské moduly

Řízení úkolů, projektů a kvality
Kontakty, adresáře
Správa a automatizace webu
Modul Personalistika
Produkty, aktiva, nákup a prodej
Správa financí
Metriky a měření

Technické moduly

Modul Sabre
Konektor mezi AyMINE a Enterprise Architect

Systémové moduly

Framework – systémový základ
Správa systému

Dejte nám kontakt, ozveme se

Chcete se rovnou zeptat?

Volejte na tel. +420 605 203 938

nebo využijte další kontakty

Projektová role

Projektová role v rámci projektové metodiky především definuje, jakou kvalifikaci musí mít pro roli pracovník, a co bude v projektu dělá.

Projektové role jsou součástí metodiky a jsou rámci ní definovány podobně, jako kvalifikace.

Popis role slouží k jasnému pochopení role zejména od lidí, kteří jsou k roli nominováni, a měl by souhrnně vystihovat, jaké jsou úkoly role v projektu. V detailu role je vidět, k jakým úkolům je role přiřazena, není proto důvod tyto úkoly popisovat podrobně.

Pozice a role rozebíráme na tomto videu. (Je to hodně o pozicích, ale k těm projektovým se tam dostaváme právě v kontextu těch ostatních.)

Jak definovat novou roli

K definicím projektových rolí máte přístup přes pracovní plochu metodiky, V nabídce na pracovní ploše je volba zobrazení projektových rolí.

Měli byste vědět o projektových rolích

  • Není možné definovat projektovou roli specificky pro jeden konkrétní projekt.
  • Pokud je potřeba pro konkrétní projekt vytvořit roli, je možné do týmu přidat pracovníka a jeho roli pojmenovat. Roli byste měli popsat v týmovém kontraktu k projektu nebo projektovém plánu.

Projektová role z hlediska řízení kvality v projektu

Z hlediska řízení kvality je pro přidělení úkolu pracovníkovi rozhodující jeho kvalifikace, nikoli role. To platí pro projektový i neprojektový úkol. Bez přiřazené kvalifikace by projektová role neurčovala fakticky nic. Na druhou stranu můžete od určité role v projektu požadovat i více kvalifikací.

Příklad rolí a kvalifikací

V rámci systému řízení bezpečnosti podle ISO 26262 budete mít kvalifikace manažera bezpečnosti a vedoucího projektu. Většinou budete mít i stejné projektové role. V malém projektu (např. drobné úprava existujícího produktu), nebo projektu pro produkt, který není klasifikován podle ASIL můžete tyto kompetence sloužit do jedné role. Pak budete mít jednu projektovou roli vedoucí projektu, pro tuto roli ale bude vyžadována kvalifikace jak vedoucí projektu tak manažer bezpečnosti.

Projektová role musí mít přiřazenu kvalifikaci

Abyste mohli roli přidělit k definovanému úkolu, je třeba, aby role měla alespoň 1 kvalifikaci. Jinak by nebyla možnost kontrolovat, zda pracovník v projektu skutečně splňuje kvalifikační předpoklady pro danou projektovou roli.

Nepleťte si projektovou roli a kvalifikaci

I když je na první pohled rozdíl mezi projektovou rolí a kvalifikací zřejmá. V praxi to ale není tak zřejmé a příkladem může být i výše uvedený příklad s vedoucím projektu i manažerem bezpečnosti. V obou případech budete mít pravděpodobně jak projektovou roli, tak kvalifikaci s tímto jménem. A není výjimkou, když mají firmy stejně pojmenovanou i organizační pozici.

V praxi to vypadá s vedoucím projektu často následovně:

  • Vedoucí projektu je pozice definovaná v rámci organizační struktury. Bude pravděpodobně v projektovém oddělení, u výrobních firem možná v oddělení vývoje. (Pozici se někdy také říká systematizované místo.)
  • Aby mohl pracovník vykonávat vedoucího projektu, musí pro to mít potřebnou kvalifikaci. Typicky musí znát metodiku řízení projektů, workflow systém pro projektové řízení a další nástroje. Všechny požadavky na projektového vedoucího jsou popsány v rámci popisu kvalifikace. Pracovním může mít kvalifikaci vedoucího projektu i tehdy, když je na jiné pracovní pozici. Nastává to např. poté, co vedoucí projektu přešel do jiného oddělení.
  • Když pracovník dostane na starost projektu, dostane v něm projektovou roli vedoucího projektu. Jde o dočasnou roli v rámci daného projektu a metodikou bude stanoveno, že ji může vykonávat pouze pracovník s kvalifikací projektového vedoucího.

Další informace

Definice projektové role je součástí metodiky resp. dokumentace systému řízení kvality. Více informací o metodice najdete zde.

Projektové role spravuje vedoucí projektu. O správě projektu je více zde.

Role, které musí být v projektu zahrnuty, stanovuje projektová metodika a v ni konkrétně vzorový projekt.