Databázový link do databáze Enterprise Architect

Uživatelské moduly

Řízení úkolů, projektů a kvality
Kontakty, adresáře
Správa a automatizace webu
Modul Personalistika
Produkty, aktiva, nákup a prodej

Technické moduly

Modul Sabre
Konektor mezi AyMINE a Enterprise Architect

Systémové moduly

Framework – systémový základ
Správa systému

Dejte nám kontakt, ozveme se

Chcete se rovnou zeptat?

Volejte na tel. +420 605 203 938

nebo využijte další kontakty

Databázový link do databáze Enterprise Architect

Databázový link slouží pro synchronizaci požadavků a analytických dat mezi AyMINE a Enterprise Architect. Je nutný pro nastavení synchronizace jednotlivých package (na straně EA) a oblastí/projektů (na straně AyMINE).
Jeden databázový je možné použít pro vytvoření libovolného počtu synchronizací package.

Konfigurace propojení

Abyste mohli synchronizaci využít, musí být v databázi vytvořen uživatel, který má přístup do databáze EA. Nastavení zde nového uživatele nevytváří! Uživatel nemusí mít přístup do žádné jiné databáze, než se kterou probíhá synchronizace (nepotřebuje ani přístup do databáze AyMINE – systém do ní přistupuje jiným přístupem)

Nastavení databáze

Nastavení databáze vyžaduje

  • Výběr databáze, ve které jsou data Enterprise Architect uložena.
  • Nastavení připojovacího řetězce. Synchronizační link vyžaduje řetězec tak, jak je použit při přihlašování. Je nutné, aby jej připravili administrátoři, kteří znají způsob připojení.
  • Nastavení uživatelského jména a hesla, použité pro přihlášení. (Pozn.: K údajům mají přístup pouze administrátoři systému, kteří připojení nastavují.)

Požadavky na databáze

Synchronizace dat neprovádí konverzi textového formátu. Je tedy nezbytné, aby databáze Enterprise Architect používala UTF-8 kódování. (Konverzi je možné dodělat.)

Třídění dat (collation) není rozhodující a není nutné, aby bylo v obou databázích stejné.

Synchronizační modul do databáze Enterprise Architect doplňuje trigger pro automatický přenos dat, která jsou upravena uživateli v systému Enterprise Architect. Implementace vyžaduje pro spuštění konektivity dostupnost účtu s právy modifikace datové struktury. Pro samotný provoz postačí účet s běžnými právy (insert, update, delete). Pokud není možné vložit úpravy do databáze, je možné využít manuální synchronizaci pro jednotlivé package.

Parametry nastavení

Uváděné nastavení je stejné pro všechny synchronizační partnerství mezi jedním EA modelem (databází) s AyMINE.

AyMINE a Enterprise Architect mají rozdílnou logiku dokumentace objektů, která není bezezbytku převoditelná jedna na druhou. Proto umožňuje nastavení databázového linku volby, které ovlivňují chování. Jejich nastavení by mělo odpovídat způsobu práce s oběma systémy

Synchronizace textového popisu objektu

Rozdíly mezi EA a AyMINE

Enterprise Architect má pole Notes / Popis, které je ukládání ve formátu HTML (bez plného využití UTF8 kódování). Editační možnosti EA podporují odrážky a barvy

AyMINE má pole dvě:

  • krátký popis do délky 300 znaků, který podporuje pouze odřádkování
  • dlouhý popis dlouhý 32kb podporují navíc oproti EA nadpisy, tabulky, odkazy a obrázky. Dlouhý popis je ukládán ve formátu Markdown.

Synchronizace var. 1 – popis EA do krátkého popisu

V případě, že hlavním místem vzniku dokumentace je AyMINE, je vhodné do Enterprise Architect přenášet je stručný popis. Stručný popis je dostatečný pro jednoznačnou identifikaci objektu i pro přehledový report z EA. Současně zůstane plně zachována možnost textového formátování a úprav popisu v AyMINE.

Tuto variantu doporučujeme, protože při sdílení popisu s pracovníky, kteří přispívají požadavky nebo revizemi, nevznikají omezení daná převodem jejich příspěvků do EA. Tento model odpovídá zejména režimu, kdy požadavky vycházejí od uživatelů.

Synchronizace var. 2 – popis EA do "dlouhého" popisu

Pokud dokumentace vzniká primárně v Enterprise Architect a AyMINE slouží k jejich zveřejnění bez předpokladu rozsáhlejší práce s texty, je přenos do plného popisu výhodnější, protože text nemá omezení délky a nehrozí, že by kus kvůli synchronizaci ztratil.

Rizikem přenosu do dlouhého popisu je, že případné úpravy uživatelů nemusí být přeneseny do Enterprise Architect správně, protože EA nepodporuje nadpisy, tabulky a vložené obrázky.

Ve směru z Enterprise Architect do AyMINE se nepřenáší barvy v textu, protože AyMINE barevná zvýraznění nepodporuje. (Interně v textu jsou zachovány, takže mohou být vytištěny.)

Upřesnění: EA podporuje nadpisy v zobrazování, ale po jakékoli úpravě je EA z textu vyhodí. Aby k tomu nedocházelo – byť omylem – synchronizace nechá nadpisům formátování Markdown, které Enterprise Architect nepoškodí, i když jej správně nezobrazí (v textu zůstanou znaky ### a * pro označení odrážek).

Synchronizace var. 3 – nepřenášet popisy vůbec

Varianta je vhodná v situaci, kdy cílem použití Enterprise Architect je využít jeho možností tvorby schémat. Pokud přenos má umožnit doplnit dokumentaci schématy, ale s modelem se dále v Enterprise Architect nepracuje, nedává přenos textové dokumentace smysl a její vyřazení minimalizuje riziko jejího poškození.

Časté otázky

Kdy jsou změny mezi AyMINE a Enterprise Architect synchronizovány?

Změny provedené v AyMINE jsou do EA přenášeny ihned po jejich uložení

Změny provedené v EA jsou do EA přenášeny cca do 2 minut (nastavení se může měnit v závislosti na konfiguraci spouštění dávek systémem; nemělo by ale přesáhnout 15 minut)

Ručně je možné vyvolat synchronizaci kdykoli.

Je rozdíl mezi ruční a automatickou synchronizací?

Mezi ruční a automatickou synchronizací je významný rozdíl. Automatická synchronizace synchronizuje oboustranně, změny jsou tedy přenášeny z EA do AyMINE i obráceně. Naproti tomu ručně spouštěná synchronizace je jednosměrná a vždy vezme jednu stranu jako výchozí a druhá strana je přepsána.

Pokud provádíte změny objektů v obou systémech, neměli byste ruční synchronizaci spouštět jindy, než po vytvoření synchronizace.