Business událost

Uživatelské moduly

Řízení úkolů, projektů a kvality
Kontakty, adresáře
Správa a automatizace webu
Modul Personalistika
Produkty, aktiva, nákup a prodej

Technické moduly

Modul Sabre
Konektor mezi AyMINE a Enterprise Architect

Systémové moduly

Framework – systémový základ
Správa systému

Dejte nám kontakt, ozveme se

Chcete se rovnou zeptat?

Volejte na tel. +420 605 203 938

nebo využijte další kontakty

Business událost

Událost v systému vyjadřuje, že v reálném světě došlo ke konkrétní události. Příklady událostí jsou:

  • začátek měsíce,
  • požadavek finančního úřadu,
  • nástup pracovníka.

Objekt událost popisuje události, na které systém může nějak reagovat. Události mohou nastávat opakovaně, pokaždé nastane tzv. výskyt události (je v systému zaznamenáno samostatně.)
Aktivací události se rozumí, že nastanou podmínky vzniku události, systém vytvoří nový výskyt a spustí činnosti, které jsou na výskyt vázané.

Kdy události nastanou

Události nastávají v jednom z následujících případů:

  • Události dané časem, např. začátek dne, měsíce či roku
  • Události vázané na změnu objektu nastanou, když dojde k dané změně – objekt je vytvořen, odstraněn, nebo se změní jeho stav. (Např. je dokončen úkol)
  • Ručně aktivované události reprezentují událost, kterou systém sám neumí/nemůže rozpoznat, ale jsou v něm procesy, kterými se na danou událost mělo reagovat. Příkladem takové události je Požadavek finančního úřadu na informace, živelná událost apod.

Aktivovat ručně událost dává možnost spustit procesy, kterými je třeba na událost reagovat. Pracovník, který událost aktivuje, nemusí vědět, jak systém má na událost reagovat, pouzí ví, že je třeba událost aktivovat.

Vztah události k objektu

Událost, pokud nastává na základě změny stavu objektu, se musí vztahovat k řídícímu objektu. Nemusí jít ale o vztah k objektu, jehož změny jsou skutečně sledovány. Např. pro události řízené úkolem se vznik události řídí vznikem nebo změnou stavu úkolu, ale definice události se vztahuje k definici úkolu. Událost je proto třeba přeřadit k definici úkolu a systém sám zajistí, aby se výskyt události řídil změnou stavu úkolu, který byl vytvořen na základě tohoto vzoru.

Kategorie události

AyMINE rozděluje 2 kategorie

  • Systémové události jsou definované systémem. Uživatelé je mohou využívat, ale nelze je ani aktivovat, ani měnit
  • Uživatelské události jsou zajímavější, protože popisují děje v businessu / životě uživatele. Ty je možné volně spravovat i ručně aktivovat.

Limity generování události

Pokud má událost nastavená data od kdy a/nebo do kdy může být aktivována, není nikdy aktivována mimo tyto meze a to bez ohledu na to, zda nastala událost, která by ji měla spouštět.

Pravidelné generování události

Události je možné nastavit, aby byly generovány pravidelně v určitém intervalu (např. jednou ročně). Systém se tak postará, aby byly spuštěny ve správný čas. (Přesnost času, s jakou je událost spuštěna, závisí na nastavení systému a pohybuje se mezi 5 minutami a hodinou.)
Události není možné ručně nastavit na 1. v měsíci. K tomu je třeba využít systémovou událost.

Manuální aktivace události

Událost mohou manuálně aktivovat pracovníci, kteří zastávají některou z rolí, jež je události přiřazena. (Rolí může být i více.) Pracovníci události dostupné aktivaci vidí v přehledu událostí k aktivaci v nabídce úvodní stránky systému. Události takto aktivované jsou vždy bez vazby na jakýkoli objekt, není tak proto např. možné aktivovat událost s vazbou na úkol.

Události s vazbou na objekt je možné aktivovat pouze prostřednictvím daného objektu, typicky změnou jeho stavu (např. dokončení). Výjimečně může u objektu být operace, která vede přímo k vygenerování události.