Typy testů

Uživatelské moduly

Řízení úkolů, projektů a kvality
Kontakty, adresáře
Správa a automatizace webu
Modul Personalistika
Produkty, aktiva, nákup a prodej

Technické moduly

Modul Sabre
Konektor mezi AyMINE a Enterprise Architect

Systémové moduly

Framework – systémový základ
Správa systému

Dejte nám kontakt, ozveme se

Chcete se rovnou zeptat?

Volejte na tel. +420 605 203 938

nebo využijte další kontakty

Typy testů

Typy testů rozlišují etapy ověřování výrobku

Typ testů podle úrovně

Unit testy

Unit testy jsou testy na nejnižší úrovni vývoje. Zabývají se základními jednotkami - funkcemi, obvody, základními díly.

Unit testy v podstatě na nejnižší úrovni ověřují, že celek stavíme ze spolehlivých dílků.

Do unit testů by měly být zařazeny všechny funkce - uživatelské, systémové a samozřejmě obsluha všech rozhraní.

Dokumentace Unit testů

U unit testů je zásadní, jakým způsobem je provádíte. Pokud jsou unit testy automatizované, jsou samozřejmě dokumentované díky svému předpisu.

Pokud automatizované nejsou, je obvyklé, že je provádí vývojář ihned po vyvinutí funkce (před commitem do repository). Zápis toho, jak unit test probíhal, by nedával smysl a neúměrně by práci zatěžoval. Nezapomeňte ale, že pokud vývoj probíhá v souladu se standardy jako např. ASPICE, je i dokumentace unit testů povinná.

Základem pro unit testy jsou detailní požadavky na hardware, software, mechatroniku.

Jak unit testy dokumentovat

Pro testy musí existovat metodika, co je třeba testem ověřit. Tester potvrzuje dodržení.

Příklad unit testů pro software:
Standardy požadují statické prověření kódu. To zahrnuje

 • Code review - dokumentací je vykonaný úkol, který se kontrolovaného kódu týkal
 • Analýza kódu (manuální nebo více či méně automatizovaná) - dokumentací je výstup z analytického nástroje nebo opět potvrzení od toho, kdo analýzu provedl
 • Kontrola konzistence (např. kontrola, že jedna funkce volá druhou pro správný účel a se správnými parametry)

Příklad pro hardware (elektroniku):

 • Kontrola všech signálových cest
 • Analýza v návrhářském software simulací proudových toků
 • Ověřením, že hardware dělá, co má, např. nahraje software do paměti, resetuje software, který nereaguje („watch dog“) apod.

Příklad pro mechatroniku:

 • Test pevnosti součástek namáháním
 • Kontrola odporů pohybujících se dílů (např. lanka v ohybu)

Integrační testy

Smyslem integračních testů je ověřit, že samostatně vyvinuté a na úrovni jednotek otestované části spolu fungují správně.

Integrační testy jsou typicky víceúrovňové pro postupnou integraci.

Nezapomeňte, že integrace probíhá mezi všemi částmi vyvíjeného výrobku - hardware, software, mechatronika.

Vstupem pro integrační testy jsou systémové požadavky.

Akceptační / kvalifikační testování

Cílem těchto úrovní testování je ověření, že celé řešení - výrobek, software - se chovají správně v prostředí, pro které jsou určeny.

Vstupem pro kvalifikační / akceptační testy jsou uživatelské požadavky, omezující podmínky, předpisy a standardy, které musí řešení splňovat

V model vývoje

Další typy testů

Testy se člení nejen podle úrovně ale i podle zaměření. Obecně není možné říct, na které úrovni se které typy testů dělají, protože často jsou několika úrovňové stejně, jako funkční testy.

Nejčastěji jsou povinné testy

 • Testy kyberbezpečnosti - ověření, že výrobek je odolný proti narušení zvenku. Testy kyberbezpčnosti se provádí na všech úrovních testování
 • Testy bezpečnosti (safety) - kontrola, že výrobek je bezpečný. Většinou jde o testy na úrovni akceptačních testů. Patří ale mezi ne např. i testy jednotlivých součástek na teplotní odolnost pro prostředí, ve kterém budou, což je reálně nejnižší úroveň testování.
 • Testy odolnosti - Zkoušení různým způsobem namáhání a kontrola, zda výrobek vydrží namáhání, které by měl vydržet po dobu očekávané životnosti
 • Zátěžové testy - Blízké testům odolnosti, ale zaměřené na to, jak velkou zátěž výrobek nebo jeho díl snese.

Metodiky stanovující testování

Typy testů jsme si nevymysleli, jsou přesně definované mnoha metodikami. Nejsnáze dostupnou metodikou je SPICE resp. jeho varianta pro automobilový průmysl, ASPICE. Hodně se tomu věnuje i standard vývoje software, ISO/IEC 12204.

Ptáte se aneb co vás o testování zajímá

Jaké typy testů musíme dělat?

Typy testů obecně stanovuje projektová metodika. Pokud máte metodikou ve firmě stanovenou, je třeba se řídit podle ní.

Důležité je, jestli výrobek, který vytváříte, musí splňovat normy. Např. veškerý software do aut, výrobních strojů nebo i přístrojů, které se používají při výrobě, musí projít všemi typy testů. Požadují to normy jako ISO 26262, CMMI i další.

Žádnou normu dodržovat nemusíme, tak se nás povinnosti netýkají

Pokud není vývoj řízen normou povinně, není ani vnější standard. Pro kvalitní ověření fungování software jsou ale přesto nezbytné minimálně

 • Unit testy (testování programátora a návrháře řešení) a
 • Kvalifikační testy (uživatelské / funkční testování). Bez těchto dvou úrovní zcela určitě zůstane ve výsledném řešení řada nedostatků

Kam dál

Obecně o testech v AyMINE se píše zde.

Školení o testování

Pokud si s testováním nejste jisti, doporučujeme vám školení o testování, kde se všechno naučíte.

Testování je až poslední krok kvality

Standardy kvality se na testování dívají až jako na (skoro) poslední krok, kdy se řeší kvalita výrobku. Kvalita ale začíná už u definice zadání, pokračuje přes návrh až k vývoji a probranému testování.
Celé problematice kvality se věnuje např. toto školení.