Událost

Uživatelské moduly

Řízení úkolů, projektů a kvality
Kontakty, adresáře
Správa a automatizace webu
Modul Personalistika
Produkty, aktiva, nákup a prodej

Technické moduly

Modul Sabre
Konektor mezi AyMINE a Enterprise Architect

Systémové moduly

Framework – systémový základ
Správa systému

Dejte nám kontakt, ozveme se

Chcete se rovnou zeptat?

Volejte na tel. +420 605 203 938

nebo využijte další kontakty

Událost

Událost v systému odpovídá tomu, jak pojem používáme v běžné řeči. Příklady událostí jsou příchod objednávky od klienta, konec/začátek hosodářského roku, výzva k podání vysvětlení od finančího úřadu, rozbitý stroj, začátek měsíce atd.
Čím se příklady liší?

 • některé nastávají pravidelně (začátek měsíce), i když třeba v každé firmě jindy (hospodářského roku)
 • jiné se předvídat nedají (výzva FÚ), nebo třeba dají, ale nelze je naplánovat (porucha stroje)
  Všechny události ale mají společné, že na ně firma nějak musí reagovat. Reakcí je, že zahájí nějakou činnost. AyMINE tyto činnosti popisuje pomocí definovaných úkolů.
 Objednávka od klienta zahájí proces přípravy výroby
 Začátek měsíce zahájí přípravu podkladů pro mzdy

Co přesně je třeba zahájit popisují vztahy předepsaných úkolů na události

Typy událostí

AyMINE rozlišuje události stejně, jak je uvedeno výše, na:

 • Události dané časem fixně (začátek měsíce)
 • Události dané časem variabilně (hosodářský rok)
 • Události vyplývající z jiné činnosti (např. podání nabídky klientovi je událost, na základě které se může spustit úkol hlídání zájmu klienta)
 • Události nepředvídatelné

Některé události jsou v systému standardně definovány, další je možné si ve firmě nově vytvořit. podle toho se události rozlišují na

 • systémové (např. začátek měsíce)
 • uživatelské (např. výročí založení firmy)
  Z praktického hlediska se liší v tom, že systémové události nelze měnit ani odstranit, zatímco uživatelské události měnit lze.

Aktivace události

Aktivací se rozumí, že událost nastane a v systému je aktivována. Aktivace způsobí, že všechny předepsané události, které se na událost vážou, jsou zahájeny.
Kromě posledního typu (nepředvídané) AyMINE události aktivuje automaticky. U posledního typu je nutné, aby někdo zadal že událost nastala. Je proto potřeba, aby někdo měl na starost událost aktivovat.

Událost a výskyt události

Událostí rozumíme situaci, kdy něco nastane. Aby mohl systém událost sledovat a zahájit zpracování události, je třeba, aby byla událost popsána. Proto má AyMINE dva objekty:

 • Definici události – předpis, na základě kterého je událost sledována
 • Výskyt události zaznamenání konkrétního okamžiku, kdy událost skutečně nastala.
  Např. začátek měsíce má jednu definici, ale každý měsíc nastane nový výskyt této události. V systému tak za rok bude 12 výskytů.

Jak je událost definována

Popis události je velmi jednoduchý:
*Jméno vyjadřující, co daná událost zachycuje

 • Stručný popis, podrobnější informace. Slouží zejména u nepřevídatelných událostí jako návod pro vyhodnocení, kdy se má událost ručně aktivovat
 • typ označují typ dle výščtu výše
 • spouštěcí podmínka, systémové pole, kterým admínstrátoři definují, za jakých okolností se událost automaticky spouští; pole spravují výhradně správci systému;
 • spouštěče vazba na jiné objekty a jejich stav, které mohou spustit událost (typicky dokončení úkolu podle předdefinovaného typu)
 • rozsah platnosti, lze nastavit, že událost nikdy nespouští nic, co je v jiné oblasti, než kde nestala (zahrnuji i podoblasti). Událost je
  • buď globální – může spustit činnost v jakékoli oblasti,
  • nebo lokální – aktivuje pouze v určité oblasti
 • oprávněná role – Pokud je událost nepředvídatelná (a tedy ručně spouštěná), tak role určuje, kdo ji může spustit. Ten, kdo ji spouštní, musí mít právo vidět obsah oblasti, ve které je definice události, jinak by ji neviděl a pustit nemohl.

Poznámky:

 • Lokální rozsah platnostni je důležitý např. pro projektové události. Např. událost zastavení projektu jistě nemá zastavit všechny projekty ve společnosti, ale může aktivovat procesy uzavření projektu právě v jednom projektu, kd nastala.
 • Lokální jsou typicky události spouštěné jinou činností (úkolem) nebo aktivované ručně; obecně ale může být jako lokální jakákoli událost. Rozdíl je ale v logice zpracování. Zatímco pro události spouštěné vnějším podněterm (čas) je rozsah platnosti dán umístěním události, tak pro události spouštěné jinou činností je rozsahem platnosti oblast, ve které nastala událost, která aktivaci vyvolala. Typicky tedy pokud byla úkolem aktivována činnost, platnost události je v té oblasti, do které patří úkol.

Kde jsou události a jak ji vytvořit

Definice události

Většina uživatelů netvoří definice událostí. Jde o nastavení systému a rozvoj automatizace a měli by jí dělat administrátoři systému.
Všechny události jsou součástí oblastí. Událost může v oblasti spravovat pouze správce oblasti, nikdo jiný.
Ti, kdo mají možnost s oblastí pracovat, nebo prohlížet obsah, vidí jaké události jsou v ní definovány, ale nemají právo jejich vytváření.
Upozornění: Událost může aktivovat i úkoly v jiné oblasti. Je proto vhodné všechny události, sdružit do jedné nebo pár oblastí.

Výskyt události

Výskyt vzniká dvěma způsoby:

 • Může se jednat o konocovou činnost úkolu Pokud definice úkolu stanovuje, že úkol musí nebo může být ukončen událostí, uživatel událost aktivuje při uzavírání úkolu.
 • Uživatel může aktivovat událost v oblasti: Pokud jsou v oblasti definovány nepředovídatelné události, může ji aktivovat ten, kdo na to má oprávnění ručně v seznamu událostí oblasti.

Co je možné s definicí dělat

Událost je možné pouze zablokovat (stav neaktivní) Událost v tomto stavu nic neaktivuje i když nastane.

Odstranění události

Pozor: Pokud odstraníte událost, odstraní se i všechny vazby na související objekty. Opakované vytvoření pak vyžaduje všechny tyto vazby znovu vytvořit.